Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Algemene beschouwingen en reacties bij Kadernota 2010

24-6-2009 Bron: Cromstrijen'98

Inleiding

Dit jaar zouden wij het thema

“WAT ALLEMAAL NIET IS GEBEURD”

als titel kunnen gebruiken voor de beschouwingen.

Voorzitter:
Namens de fractie van Cromstrijen’98 zullen wij een aantal programma’s de revue laten passeren.

Vele jaren heeft de fractie van Cromstrijen’98, onder uiteenlopende financiële Cromstrijense omstandigheden, een serieuze bijdrage geleverd aan het gezond maken en houden van het huishoudboekje van de gemeente.

Bij de behandeling van de Jaarrekening 2008, heeft onze fractie al aangegeven moeite te hebben met het jaarresultaat, dat in onze optiek in hoofdzaak is ontstaan, omdat de investeringen niet zijn gehaald.
Maar hierover later meer.

PROGRAMMA 1.

Openbaar bestuur.
De functie en de bijdrage aan de Adviesraad Hoeksche Waard moet vanuit onze gemeenteraad beter worden gecoördineerd. Wij zouden graag meer inhoudelijke discussies op de gemeentelijke agenda zien zodat in de adviesraad een duidelijk Cromstrijens signaal kan worden afgegeven.
Op de valreep is er een extra agendapunt opgevoerd om alsnog een advies namens de gemeenteraad van Cromstrijen te doen uitgaan.
Wij zouden het beter vinden om van te voren te bepalen wat WIJ, als gekozen volksvertegenwoordigers, laten weten wat WIJ vinden wat goed is voor Cromstrijen en daarnaast ook voor de Hoeksche Waard.
Als wij als Cromstrijen niet duidelijk kunnen maken wat we graag zou willen voor onze gemeente kun je dat ook niet goed duidelijk maken in de adviesraad en ontberen onze vertegenwoordigers in de Commissie Hoeksche Waard het draagvlak van de gemeenteraad.

Personeel en organisatie.
Gezien de huidige personele bezetting en de dure inhuur van personeel lijkt het ons zinvol het ambitie niveau eens tegen het licht te houden. Verder is het raadzaam de inhuur van specialistische kennis te beperken tot een periode van drie maanden. Personele kosten welke te verhalen zijn op initiatiefnemers dienen uiterlijk gebaseerd te zijn op een periode niet langer dan een kwartaal.
Er zal sneller gehandeld moeten worden in de facturering naar derden.

Openbare orde en veiligheid.
Onze fractie bereiken steeds meer geluiden over de overlast en bedreigende situaties voor vooral ouderen. De overlast en het gevoel niet meer alleen op straat te durven nemen nog steeds toe.
Nogmaals : Het is belangrijk de overlast bij de bron aan te pakken en geen maatregelen te nemen waarbij de probleem worden verplaats.
Mede gelet op de gevoerde discussie recentelijk in de gemeenteraad - door de gestelde vragen van Cromstrijen’98- verwachten wij toch wel een bijdrage van de portefeuillehouder om te blijven zoeken naar oplossingen.
Onze inwoners verwachten zichtbare resultaten.
De Tijd van PAPPEN EN NAT HOUDEN IS WAT ONZE FRACTIE BETREFT EEN GEPASSEERD STATION!!

Voorbeeld:
Tafeltennistafel verplaatsing bij de Roerdompsingel Numansdorp- perfect voor DIE wijk maar problemen worden alleen ook mee verplaatst.

Alhoewel de evaluatie van de werkwijze van de bijzonder opsporings ambtenaar (BOA) nog moet plaats vinden meent onze fractie te kunnen stellen dat dit instituut faliekant is mislukt. Wij hebben nimmer ingestemd met het aanstellen van een BOA, aangezien wij met grote zekerheid wisten dat dit geen oplossing zou zijn voor de handhaving op diverse terreinen. Daar waar de reguliere politie al moeite heeft met handhaven is de BOA een zwak element binnen de gemeente en wordt door vele bewoners niet serieus genomen. Wij vinden de investering in deze weggegooid geld.

PROGRAMMA 2.

Verkeer, Vervoer en Waterstaat.
Omdat ons steeds meer klachten bereiken over het onderhoud van het openbaar groen doen wij vanavond middels een motie een poging om in ieder geval weer eens aandacht te krijgen voor de onderwerpen die inwoners ook echt belangrijk vinden NAMELIJK HUN DIREKTE WOONOMGEVING!!

Hier hoort ook de VERKEER- EN PARKEER PROBLEMATIEK bij.
Onze fractie snapt niets van de melding van de wethouder, dat hij niet op de hoogte is van de problematiek op de Oud Cromstrijensedijk Oostzijde in Klaaswaal.
Onze fractie heeft recentelijk maar ook al vele malen in het verleden op deze situatie gewezen. Dit was ook de reden bij onze voorkeur voor de aanleg van de oostelijke randweg om Klaaswaal.
Ook binnen het gemeentehuis moet dit knelpunt al jaren bekend zijn gelet ook op de vele reparatie werkzaamheden die regelmatig plaats vinden.
Gelukkig heeft de wethouder in middels afspraken gemaakt om alsnog met de bewoners in gesprek te gaan.

Voorzitter:
Kan het college aangeven welke voorbereidende acties hierin de afgelopen jaren zijn ondernomen??
Bij de discussies over de plannen in de Zuidrand en de komst van TNO zijn er uitspraken gedaan over het feit dat ook de kern Klaaswaal mee zou moeten liften en dus mee zou moeten profiteren.
De tijd is rijp om dit waar te maken!!

PROGRAMMA 3.

Economische zaken.
Regionaal en lokale bedrijven terreinen, de discussie over de totstandkoming duurt voort. Evenals de hieraan gekoppelde voorwaarden “Hoe bedrijven buiten de Hoeksche Waard te kunnen weren”. Ondertussen lopen de kosten op, onderzoek op onderzoek.

Voorzitter:
In deze voor veel bedrijven moeilijke periode worden ook bedrijven in onze gemeente en regio niet gespaard voor de gevolgen van de economische recessie.
Wij hopen dat er voor de werknemers die slachtoffer zijn of gaan worden er oplossingen komen. Laten wij als gemeente onze lokale bedrijven koesteren en alle medewerking geven bij verzoeken tot aanpassingen / uitbreidingen die een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van deze bedrijven.

Is er overleg met de Winkeliersvereniging Numansdorpover de leegstand aan de Voorstraat?
Wat denkt het college te kunnen betekenen voor de middenstand in Klaaswaal?

Cultuur en recreatie.
Het woord recreatie in de letterlijke zin betekent: RE=OPNIEUW CREEREN.
In Cromstrijen kunnen we nu beter spreken van creëren want er is immers nog steeds geen programma van eisen………Nog niets gecreëerd dus!!!..
Onze fractie hoopt op zeer korte termijn op een voorstel zodat wij mee kunnen praten over een Programma van Eisen voor de Zuidrand.
Er moet duidelijkheid en geloofwaardigheid naar de inwoners komen.
Na alle net uitgevoerde plannen als bijv.Heerenwaard en het Oeverzoneproject wordt het tijd dat Numansdorp aan het water nu vastere vormen aan gaat nemen.

In de discussie over de mogelijke aanleg van kunstgras velden betreuren wij de gang van zaken. Wat ons betreft had er vanaf het begin uitvoeriger overleg met de beide verenigingen plaats moeten vinden. Nu duurt alles weer onnodig langer.

Jongerenwerk.
Onze fractie ziet meer aandacht voor sport- en andere verenigingen als een uitstekende mogelijkheid om meer jongeren positief actief te krijgen.
Wij zien dit ook als een bijdrage aan een gezondere levensstijl en opvoedkundig element.

Ook de al eerder aangekondigde sportnota zal onze grote aandacht krijgen.
Wij gaan er vanuit dat het vanzelfsprekend is dat alle sportverenigingen hier vanaf het begin bij betrokken zullen worden.
Wij vragen ons zelfs af of benoemde activiteiten niet meer effect zullen kunnen hebben dan 1 jongeren ontmoetingsruimte. Wij zullen pas een positief advies en besluit kunnen nemen bij een goed doortimmerd voorstel waarbij de nut en noodzaak discussie grondig is gevoerd en alle actoren hier bij betrokken zijn geweest.
Wat betreft onze ouderen wachten wij de voorgestelde maatregelen met betrekking tot “het terugdringen van de eenzaamheid” zoals dit genoemd wordt in de tekst van de Kadernota wel af.

Voorzitter:
Wij zijn benieuwd waar hierbij aan wordt gedacht en wat dan een mogelijke oplossing zou kunnen zijn in de ogen van dit college.

Verder zal met de keuze in de te bouwen woningen het aspect mantelzorg niet mogen worden vergeten. Ouderen die hun hele leven in Cromstrijen hebben geleefd zullen zoveel mogelijk kansen moeten worden geboden om in de buurt van kinderen en bekenden oud te kunnen worden. En niet gedwongen te verhuizen naar een andere Hoekschewaardse gemeente of zelfs verder.

Sociale voorzieningen.
Onze fractie hecht er in deze economisch moeilijke tijd met alle gevolgen van dien voor de werkgelegenheid extra goed op de hoogte te worden gehouden met betrekking tot het reilen en zeilen bij de Regionale Maatschappelijke Dienst.

Volksgezondheid.
Het onderhoud en beheer van de begraafplaatsen in onze gemeente zal een permanente aandachtsfactor moeten zijn.
De aanschaf van nieuw meubilair voor de aula in Numansdorp heeft als doel;
MEER zitplaatsen.

Voorzitter:
Denkt het college op deze wijze de problematiek /c.q. ruimte gebrek hiermee op te lossen?

Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting.

Voorzitter,
Er lijkt eindelijk weer iets te gaan gebeuren in het Centrum van Klaaswaal. Onze fractie wacht de aangepaste plannen verder af waarbij de verschillen tussen oorspronkelijke kaders en wijzigingen in de plannen goed getoetst moeten kunnen worden door de gemeenteraad.
Gelet op de mededeling van de wethouder dat de Welstandscommissie negatief heeft gereageerd op de gepresenteerde plannen hebben wij de hoop gekregen dat de kwaliteit die in de bijna gerealiseerde plannen zit, ook terug komt in de andere deelplannen.
Wij gaan er dan ook van uit dat het college het advies van de welstands commissie over zal nemen.

Met name de parkeersituatie zal opgelost moeten worden. Kijk heel goed naar het aantal en de afmetingen van de parkeerplaatsen!

Nogmaals wij wachten de concrete plannen in spanning af.

Dit geldt ook voor de Oranje buurten en “Het Nieuwe Hart”van Numansdorp.

Financiën.

Voorzitter,
Iedereen is er inmiddels wel van doordrongen dat de tijden in snel tempo aan het veranderen zijn.
Aanpassen aan de ontstane situatie zal dus moeten!
Onze fractie is dus met u van mening ook gelet op de uitkeringen uit het Gemeentefonds die in hoge mate de basis vormen voor de gemeentelijke begroting een discussie gevoerd moet worden voor de begrotingsbehandeling. Tussentijdse voorstellen in aanloop tot de behandeling in november, zullen rekening moeten houden met de dan actuele situatie.
Voorzitter,
Middels een schrijven van d.d.17 juni zijn wij op de hoogte gebracht van de forse impact die de zgn. meicirculaire heeft op onze gemeente begroting
U geeft hier in aan dat bij de mogelijke oplossingen het verhogen van de lokale belastingen geen optie is. In de afsprakendie binnen de coalitie zijn gemaakt zou dit niet passen. Wij hebben geen afspraken gemaakt, MAAR OOK Wijvinden dat!!
Elke overheids –en zelfs semi-overheidsinstantiezou momenteel rekening moeten houden met de financiele situatie.

Dit staat in schril contrast tot de plannen die het Waterschap De Hollandse Delta heeft met de aangekondigde tariefsverhoging.
Ook deze instantie zou hier rekening mee moeten houden. Ook hier zullen bewust keuzes moeten worden gemaakt.

Om een signaal af te geven willen wij een motie in dienen.
Wij weten ook wel dat het Waterschap een zelfstandige, autonome organisatie is.
Maar na de laatste verkiezingen zitten er veel vertegenwoordigers van landelijke politieke partijen in het bestuur.
Wij willen de collega raadsleden oproepen om hun invloed aan te wenden en hun vertegenwoordigers een duidelijke boodschap mee te geven.
Wij hebben begrepen dat morgen de begroting in het bestuur wordt behandeld.

Het kan toch niet zo zijn dat je hier vind dat de lokale lasten niet omhoog kunnen en dat het Waterschap met vertegenwoordigers van dezelfde politieke partijen vinden dat het daar wel kan??

Vandaar de motie waarbij wij hopen op een brede steun van de Cromstrijense gemeenteraad.

Voorzitter ik sluit hierbij af in de hoop dat wij met elkaar op een goede manier door deze financiele malaise zullen raken.
Cromstrijen heeft al vaker voor lastige financiele vuren gestaan.

Wij wensen de portefeuillehouder en onze financiele medewerkers veel wijsheidtoe maar ook onszelf, de gemeenteraad van Cromstrijen.