Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Angst voor een vierde bestuurslaag is ongegrond

16-1-2016 Bron: Cromstrijen'98

Begin 2015 hebben 35 fractievoorzitters van alle gemeenten duidelijke en bindende afspraken gemaakt over het Onderzoekstraject Bestuurlijke Toekomst (OBT) van de Hoeksche Waard. Men was het er unaniem over eens dat er gekozen zou worden tussen twee bestuursmodellen, te weten “herindelen” of “versterkte samenwerking met doorzettingsmacht”. Het advies van de stuurgroep aan de raden moest vervolgens eensluidend zijn. Iedereen met de neus in dezelfde richting. De basis daarvoor zou het eindrapport van het bureau BMC hebben moeten zijn.

Bij de bespreking van het eindrapport van BMC is gebleken dat diverse stuurgroepleden niet voldoende uit de voeten kunnen met dit rapport om daarmee een juiste mening te kunnen vormen. Het rapport zou teveel in hoofdlijnen geschreven zijn en er staan geen concrete berekeningen in, die inzicht geven in wat een nieuwe gemeente Hoeksche Waard qua kosten inhoudt in vergelijking met de bestaande situatie. Daarnaast worden diverse uitspraken niet onderbouwd en is de gehouden burgerpeiling niet voldoende om hierin mee te nemen. Een herindeling is in dat rapport ook niet concreet onderbouwd.

Mening Cromstrijen'98:
Het onderzoekstraject heeft in 2013 € 70.000 en nu in 2015 weer € 50.000 gekost. Je zou zeggen dat je daarmee een kwalitatief voldoende rapport op tafel zou krijgen wat voor iedereen bruikbaar is. De stuurgroepleden, die onvoldoende aan het rapport hebben, worden echter door de andere leden niet serieus genomen en zij moeten zich maar schikken naar wat de meerderheid van de stuurgroepleden vindt.
De stuurgroep heeft boter op het hoofd, omdat deze ervan uit is gegaan dat alle raden het advies van de stuurgroep zouden volgen, terwijl er in de stuurgroep onvoldoende draagvlak voor bestond. De neuzen zouden toch allemaal in dezelfde richting hebben moeten staan? Het werk was duidelijk nog niet af en nog niet klaar voor besluitvorming in de raden. Dan is het niet verwonderlijk dat er verdeeldheid overblijft.

Door de starre herindelers wordt nu steen en been geklaagd dat we bestuurlijk een grote dikke nul hebben gehaald. Die nul geldt echter voor de gemeenten Oud Beijerland en Strijen die een ondermijnende motie hebben aangenomen met als doel het vervolg na de besluitvorming te saboteren. Diezelfde starre herindelers hebben van het begin af aan met een verborgen agenda gewerkt. De unaniem besloten twee keuzemogelijkheden werden door deze twee gemeenten in de raadsvergadering van 17 december 2015 in één keer onklaar gemaakt met het aannemen van de motie dat voor hun een versterkte samenwerking met doorzettingsmacht onacceptabel is. Niets doen was toch geen optie? Wat veroorzaakt die motie dan nu? De stuurgroep is daarmee het hele jaar door bij de neus genomen. Dit had namelijk al in het begin ter discussie gesteld moeten worden. Het OBT-traject heeft daardoor van meet af aan nooit een eerlijke kans gehad.

De raden hebben op 17 december 2015 op “democratische” wijze gekozen. De starre herindelers willen nu aan de huidige democratie gaan sleutelen door alle raadsleden van de Hoeksche Waard in totaal als democratisch systeem te introduceren in plaats van de officiële raden met bijbehorende formele besluitvorming te accepteren. De gebruikelijke democratie komt nu even niet goed uit, dus we moeten daardoor kiezen voor een andere vorm van democratie. Dat is puur het nastreven van eigen in plaats van het gemeenschappelijk belang en heet “gelegenheidsdemocratie”, ofwel manipuleren met het recht van het volk die de volksvertegenwoordigers kiest.
Dat is hoogst merkwaardig, want als je dit traject anders had willen belichten, dan moet je het instrument “referendum” van stal halen. Dat is legitiem. Democratie betekent letterlijk dat het volk regeert. Als de volksvertegenwoordigers er in de raadsvergaderingen niet uitkomen, dan moet de beslissing teruggelegd worden bij de bevolking. Een referendum is bindend, dus er kan dan ook geen verdeeldheid meer zijn, omdat alle raden zich moeten conformeren aan de uitkomst.

Er wordt bijzonder moeilijk gedaan over een mogelijke vierde bestuurslaag. Die wil niemand en komt er nu ook helemaal niet en is het spookbeeld van de starre herindelers. Het samenwerkingsorgaan in de Hoeksche Waard is er immers al. Men heeft bij de instelling daarvan alleen verzuimd om ook bepaalde beslissingsbevoegdheden aan dit orgaan toe te kennen. Dat kan nu alsnog gaan gebeuren, waardoor er regionaal een veel steviger en duidelijker positie ontstaat. In overleg met de Provincie worden er enkele onderwerpen, die zich daar heel goed voor lenen, ter besluitvorming bij het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard ondergebracht. Er komt geen bestuurslaag tussen, maar de regionale besluitvorming wordt verbeterd. De Gemeenten blijven de Gemeenten en staan de besluitvorming over regionale onderwerpen af aan het SOHW, waarin zij democratisch vertegenwoordigd zijn.
Een goed voorbeeld hiervan is de regionale woonvisie. Door een tijdelijke dwaling van een bepaalde politieke partij in Korendijk werd de besluitvorming over dit onderwerp in de Hoeksche Waard voor een korte periode gegijzeld, voordat het tot één woonvisie kon komen. Als dit een beslissingsbevoegdheid van het SOHW was geweest, dan had de Provincie geen last van ons gehad en een eenduidige woonvisie op tafel gekregen die op democratische wijze tot stand was gekomen. Voor deze aanpassing van het SOHW hoeft geen groot ambtenarenapparaat opgetuigd te worden. Een herindeling kost bakken met geld en is daarmee ook niet nodig. Het resultaat is dat wij zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld en de regionale besluitvorming duidelijk en effectief hebben gemaakt. Voor de Provincie moet dit ongetwijfeld als muziek in de oren klinken.

Terug naar actueel