Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Brief van de Provincie aangaande Numansdorp-Zuid

31-3-2012 Bron: Cromstrijen'98

Raadsvraag 20 maart door Cromstrijen'98;
Op 6 maart kregen wij een brief onder ogen van de provincie Zuid Holland die gericht is aan ons college van B&W met als onderwerp:
Artikel 3.1.1 Bro; vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan
Torensteepolder.
Wat is de status van deze brief

Antwoord:
De brief is een gewone inspraakreactie die geen andere status heeft dan alle andere inspraakreacties van inwoners of andere overheden.

Vraag:
Hoe denkt het college hiermee om te gaan?
Antwoord:
Het college treedt in overleg met de provincie over de aard van de inspraakreactie. Het college is van mening dat de reactie van de provincie op onjuistheden stoelt.

Vraag:
Is het college net als Cromstrijen ’98 van mening dat in deze brief waar op onderdelen gerefereerd wordt aan niet actuele onderzoeken en geschermd wordt met aanpassingen in het provinciaal beleid die na de besluitvorming door de gemeenteraad van kracht zijn geworden?
Antwoord:
De provincie stelde op 29 februari 2012 de herziene structuurvisie vast. Het beleid treedt dus inderdaad in werking nadat hierover besluiten zijn genomen door de gemeenteraad. De gemeenteraad besloot op 21 juni 2011 het plan Numansdorp Zuid verder te faseren en het project te starten in de Torensteepolder. Verder stelde de gemeenteraad een lokaal woningbouwprogramma op. Bovendien beschikt de regio, in de termen van de provinciale verordening, over een actuele regionale woonvisie.

Vraag:
Naar de mening van Cromstrijen’98 voldoen de plannen voor de Torensteepolder aan de vereisten, die mede gebaseerd zijn op het zogenaamd woningbehoefte onderzoek en het door onze gemeenteraad goedgekeurde lokale woningbouwprogramma, waarin ook opgenomen de diverse toekomstige inbreidinglocaties!
Antwoord:
De plannen in de Torensteepolder voldoen aan het lokale woningbouwprogramma en passen volgens het college binnen het regionale woningbehoefteonderzoek.

Vraag:
Komen de feiten overeen met de suggesties die in de brief zijn opgenomen???
Antwoord:
De feiten komen wat het college betreft niet overeen met de suggesties. Indien wij gehoor zouden geven aan de opmerkingen zouden wij de Hoeksche Waard voor woningbouw op slot zetten, ook voor de kansrijke projecten. Dit is absoluut niet gewenst. Verder geeft de provincie aan dat het flora- en fauna onderzoek niet is geactualiseerd. Dit is feitelijk onjuist. Het onderzoek is wel degelijk geactualiseerd. De regio zullen wij betrekken in een reactie naar de provincie.

Mening Cromstrijen'98:
Hoe ver kan de lokale politiek zakken en, door gebruik te maken van hun partij handlangrs in de provincie, met onwaarheden dit plan te blijven traineren.

Terug naar actueel