Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Cromstrijen'98 neemt initiatief tot verheldering plannen centrum Klaaswaal

7-10-2009 Bron: Cromstrijen'98

Naar aanleiding van een besloten vergadering j.l. 29 september 2009, waarin het college van B & W te Cromstrijen een voorstel lanceerde om tijdens het commissieoverleg van dinsdag 6 october 2009 een "vervolgplan realisatie cetrumplan Klaaswaal" te behandelen heeft Cromstrijen '98 het initiatief genomen om tijdens deze openbare vergadering de projectontwikkelaar Novaform uit te nodigen.

In het voorstel zouden de partijen Novaform, Woningstichting Union,de Sperwergroep, waaronder de Plusmarkt valt en de gemeente gezamenlijk een krachtsinspanning leveren, zowel financieel als contractueel de voortgang van het centrumplan te zekeren.

Gelet op het feit, dat de gemeente wederom fors in de geldbuidel moet tasten en naar aanleiding van de gehouden presentatie op dat punt door wethouder Honders leek het ons bijzonder waardevol om van Novaform te horen hoe zeker deze partij is, dat zij de gedane beloften deze keer wel waar zullen maken.
Wij zullen dan ook niet schromen om een aantal kritische vragen te stellen, immers de belangen binnen de gemeenschap Klaaswaal hebben bij ons een hoge prioriteit. Zeker de plaatselijke supermarkt is gebaat met duidelijkheid over nieuwbouw en een spoedige realisatie daarvan.

Tijdens de vergadering vroegen wij o.a. aan Novaform in hoeverre de nu voorliggende plannen gegarandeerd konden worden, immers meerdere malen is het project stukgelopen op diverse oorzaken.

Wij onderstreepten verder het uitzonderlijke belang voor zowel inwoners, supermarkt als andere partijen.

De woordvoerder van Novaform verzekerde ons, evenals wethouder Honders, Union en de Sperwergroep, dat de overéénkomst op een haar na gevilt was en slechts de goedkeuring van de gemeenteraad behoefde m het plan af te maken.

Afgesproken werd dat voor de raadsvergadering van 3 november 2009 de garantiebepalingen via de fracties bekend zullen worden, zodat tijdens de raad tot besluitvorming kan worden overgegaan.