Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

"DOORGAAN OP DE INGESLAGEN WEG"

25-6-2011 Bron: Cromstrijen'98

Onze Algemene beschouwingen en reacties bij de Kadernota 2012.

Dit thema werd door ons gekozen, omdat wij menen, dat de nu ingeslagen weg op dit moment de enige juiste. Dit om de financiële crisis en een terugtrekkende overheid het hoofd te kunnen bieden, terwijl de onderhanden zijnde ontwikkeling binnen Cromstrijen van wezenlijk belang zijn voor onze kernen.

Voorzitter:
Namens de fractie van Cromstrijen'98 zullen wij een aantal programma's de revue laten passeren.

PROGRAMMA 0.
Openbaar bestuur
Met betrekking tot het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard blijven wij vasthouden aan de eigen identiteit van de gemeente Cromstrijen. Daar waar een winst valt te behalen zullen wij meewerken aan een verdergaande samenwerking met de andere Hoekschewaardse gemeenten.

PROGRAMMA 1.
Openbare orde en veiligheid
Cromstrijen'98 constateert dat de tot nu toe behaalde resultaten van de BOA ver beneden het verwachtingspatroon zijn. Wij menen nu al te kunnen constateren dat de doelstellingen voor dit jaar niet zullen worden gehaald. Wij blijven op het standpunt staan dat ordehandhaving een
politieprioriteit is. Wij blijven ons afvragen of de ingeslagen weg m.b.t. de BOA wel de juiste is.

PROGRAMMA 2.
Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Wij spreken de hoop uit dat snel een begin zal worden gemaakt met de procedure voor ontsluitingswegen.

PROGRAMMA 3.
Economische ontwikkelingen
Gelet op de j.l. gehouden presentatie van de RSD maken wij ons zorgen omtrent de werkgelegenheid. Weliswaar lijkt het dieptepunt te zijn gepasseerd en is de tendens weer enigszins rooskleuriger, echter van een evenwichtige groei is nog geen sprake.

PROGRAMMA 4.
Onderwijs
De Brede School krijgt steeds meer gestalte. Wel maken wij ons zorgen omtrent de bezuinigingen in het onderwijs. Dat grotere en meer groepsklassen ontstaan lijkt ons niet de juiste weg voor een goede ontwikkeling van onze schoolgaanden.

PROGRAMMA 5.
Cultuur en Recreatie
De sportzalen in Klaaswaal en Numansdorp blijven een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschapszin. Een eventuele overweging tot het sluiten van het zwembad in Klaaswaal is voor wat ons betreft geen optie.

PROGRAMMA 6.
Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening
Door de economische crisis maken meer mensen gebruik van het sociale vangnet. Gelet op de slechte financiële situatie bij de RSD dient te worden voorkomen dat de dienstverlening voor deze groep inwoners in het gedrang komt.

PROGRAMMA 7.
Volksgezondheid en Milieu
Een allesomvattend item, waar elke inwoner mee te maken heeft.
Hier geldt in de meeste gevallen ons motto: "Alles wat je doet dat ben je zelf".

PROGRAMMA 8.
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
De ontwikkelingen binnen het Centrumplan Klaaswaal bevinden zich in de eindfase. Willen wij niet verzanden dan zal spoedig een begin moeten worden gemaakt met de ontwikkeling van Numansdorp-Zuid.

PROGRAMMA 9.
Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen
Alhoewel nog steeds niet duidelijk is op welke gebieden de overheid bezuinigingen zal gaan doorvoeren menen wij een goede start te hebben gemaakt met reeds ingevoerde gemeentelijke bezuinigingen. Hierdoor is reeds een buffer ontstaan om mogelijke tegenvallers op te vangen. Wij wijzen u hierbij op ons thema: "Doorgaan op de ingeslagen weg".