Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Herstellen en actualiseren Bestemmingsplan Torensteepolder

18-1-2015 Bron: Cromstrijen'98

Wat was het beslispunt:
Het bestemmingsplan Torensteepolder opnieuw in procedure te brengen, mits de ontwikkelaar de daarmee gepaard gaande redelijkerwijs te maken meerkosten vergoedt en de uit te voeren actualisatie tot een positief resultaat leidt.

Het bestemmingsplan dat door de Raad van State werd vernietigd, moet op twee punten hersteld en geactualiseerd worden.
Herstellen:
-De ontsluitingsweg lag buiten de rode contour. Inmiddels is de rode contour vervallen. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de verbindingsweg nu past binnen de herziene provinciale regelgeving.
-Daarnaast was de motivatie waarom we starten met bouwen in de Torensteepolder en niet op de binnenstedelijke locatie van ’t Hooft en van Prooijen onvoldoende. Deze twee punten uit de uitspraak van de Raad van State worden metde nodige zorgvuldigheid en de daarbij behorende juridische aspecten verder uitgewerkt.

Actualiseren:
-Naast het herstellen van het bestemmingsplan komt er ook een actualisatie van alle eerder gedane onderzoeken en rapportages, waaronder onder de geactualiseerde regionale woonvisieHoeksche Waard. Als alle onderzoeken gereed zijn, neemt het college een besluit om het bestemmingsplan opnieuw vast te laten stellen door de gemeenteraad.

Mening Cromstrijen'98:
Eerst even terug kijkend:
De planvorming is ontstaan in goede tijden, met de Cromstrijense ontwikkelingsvisie "De Verdieping" gepresenteerd in de herfst van 2005 en o.a. gebaseerd op het Afsprakenkader Ontwikkelingsperspectief Hoeksche Waard 2004 met als auteur Gedeputeerde Staten van Zuidholland en de colleges van B&W van de HW. De ontwikkelingen in deze verdieping is gebaseerd op beide kernen Klaaswaal en Numansdorp. Dat we daar als drager o.a. ook nog de TNO bij hadden was een mooie mogelijkheid om groter uit te pakken dan je normaliter zou doen.
Wat waren de kaders die wij als Cromstrijen'98 voorstonden bij de ontwikkeling:
- de inwoners niet laten opdraaien voor de kosten van het ontwikkelen,
- bouwen voor alle leeftijden en alle soorten woningen,
- ontsluiting van locatie(s) zonder last van het bouwverkeer en toekomstig verkeer in de kern.
Deze kaders zijn toen met een raadsbesluit ook aangenomen.

De situatie die ons nu is overkomen:
We hebben een tegenspoed in de economie en TNO trok zich ook nog terug waarmee dat groter uitpakken wat ik hierboven noemde ingekaderd moest worden tot kleinschaliger, dat betekende wel dat we 300 woningen kwijt waren dus moesten er keuzes gemaakt worden.

Zoals u weet waren er twee partijen, de ontwikkelaar van 'tHevP, als onderdeel van de Molenpolder en de ontwikkelaar van de Torensteepolder en Molenpolder.
De punten welke bij ons ten grondslag lagen aan het besluit om te kiezen voor de verdere ontwikkeling van deelproject Torensteepolder het zogenaamde "Numansdorp Zuid dichter bij het water" in september 2011 en waar deze op gebaseerd waren zijn o.a.:
- de ontwikkelaar van de Torensteepolder heeft voldaan aan onze financiële afspraken, in tegenspraak met de ontwikkelaar van 'THevP die hier tot nu toe niet aan heeft voldaan,
- ontsluiting aan de oostzijde vele malen eenvoudiger en financieel haalbaar is, dit ten opzichte van de westzijde van Numansdorp zowel als ontsluiting voor de polder als ook voor de busroute,
- plan voorziet in de behoefte te bouwen voor zowel jongeren, ouderen en gezinnen.

Wij begrijpen de nadelen voor inwoners aanliggend aan ontwikkelingen, maar welke locatie we ook kiezen, er zullen altijd inwoner zijn die zich benadeeld voelen. Ook is bouwen voor alle leeftijden en inkomens van groot belang om de vitaliteit van Cromstrijen te garanderen, niet alleen nu maar ook vooral naar de toekomst. Dit om alle faciliteiten welke we nu hebben en graag willen behouden voor onze inwoners, zowel aan winkels, verenigingen en accommodaties. Zeker ook nu is het nog belangrijker in verband met de zo actuele participatie gedachten die meer en meer naar ons toekomt.


Hopende met bovenstaande u inzicht te hebben gegeven in onze afwegingen en motivaties om in te stemmen met het voorstel, en dit met inachtneming van alle zorgvuldigheid die men maar kan bedenken. Wij zien met belangstelling het geactualiseerde bestemmingsplan Torensteepolder tegemoet.

Terug naar actueel