Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Het terugdringen van overlast jeugd

21-10-2008 Bron: Cromstrijen'98

Burgemeester en wethouder doen veel om de overlast binnen onze gemeenteterug te dringen:
-Het gestructureerde overleg in de driehoek (burgemeester, corpschef en officier van justitie).
-De inspanningen van de wethouder op dit gebied.
- De wijze waarop men in samenspraak met burgers tracht te komen tot oplossingen is ook een onderdeel daarvan.
Het blijft niet onopgemerkt.
Tijdens de bijeenkomst tussen bestuur en bewoners in het gemeentehuis op8 juli jl. kwamen diverse ideeën naar voren.
Cromstrijen’98 erkent de problematiek die zich tijdens een aantal uren in deavonden voordoen met name in het centrum van Numansdorp.
Relatief gezien wordt de overlast geproduceerd door een betrekkelijk kleine groep, zoals de burgemeester eerder memoreerde. Dit moet toch op enigerlei wijze in te dammen zijn. Een aantal punten worden voorgesteld waarvan wij er een aantal graag ondersteunen.
- Wij noemen het aanpassen van de verlichting in de Torenstraat, het alcoholgebruik op straat, het plaatsen van een mosquito.
- Tevens heeft de suggestie, gedaan in de notitie Jeugd en jongerenwerk om gedeelten van de sporthal Numansdorp en de Hoeckenisse te Klaaswaal open testellen, onze belangstelling.
Problemen hebben wij met het creëren van overkapte vaste hangplekken op locaties binnen de dorpskernen.Gebleken is, dat dergelijke overkapte hangplekken nu ook al bestaan en datdeze ‘illegaal’ door de jeugd worden gebruikt. Denk aan overkapte locaties voorde kleine kinderen, die 's-avonds worden ingenomen door groepjes jeugd in een oudere leeftijdscategorie. Op deze plaatsen veroorzaakt de jeugd overlastdoor luidruchtig aanwezig te zijn, alsmede zaken te verrichten die het daglichtniet kunnen verdragen. Als juist nu overkapte hangplekken worden gecreëerd,kan de jeugd weliswaar op de "illegale"plekken worden verwijderd, maar wordt het probleem juist verplaatst. Tevens staat dit voornemen haaks op hetbeoogde doel, om de jeugd een plek binnen bestaande gebouwen aan te bieden.
Het idee om een bewakingsdienst in te huren zien wij totaal niet zitten.Weer gemeenschapsgeld uitgeven aan een signalerende instantie, die bijsignalering van overlast niet bevoegd is om op te treden en door de politie opafstand wordt ondersteund is buiten alle proporties.
Bewakingsdiensten zijn nuttig in discoteken, op industrieterreinen en bijtoegangspoorten tot privéterreinen.
Het gebied van de openbare orde en ruimte is een kerntaak van de politie enhet gegeven dat de politie niet kan anticiperen op zich voordoende problemenkan er bij onze fractie niet in.
Zolang dezelfde politie tijd heeft om (ook op zaterdagen) met veel agentenaanwezig te zijn om aanhangwagens bij de RAD te Klaaswaal te controleren op overbelading en andere gebreken, alsmede andere acties te houden opverkeersgebied, dan lijkt het ons een simpel gegeven om een andere planningte plegen en ook de noodzakelijke aandacht te besteden aan de overlast waarwij het nu over hebben.

Mening Cromstrijen'98:
Wij zijn mordicus tegen het gegeven om € 30.000.-- te besteden aan (weer) bergen lucht in een uniform. De politie Zuid-Holland-Zuid is de lachende derde omdat zij be(ge)spaard worden voor dit werk.

Terug naar actueel