Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Kadernota 2009

24-6-2008 Bron: Cromstrijen'98

Onder het motto: ”Denk niet vanuit de regels maar vanuit de logica van de burger”volgen hier de reacties van Cromstrijen’98 met betrekking tot het concept van de Kadernota.

Met u, zijn ook wij van mening, dat het financiële beleid van de afgelopen jaren zijn vruchten af werpt.

De kop boven een artikel in een van de regionale kranten:
"Cromstrijen heeft geld over klinkt als muziek in de oren."
Als wij evenwel wat verder doorlezen en begrijpen dat dit mede ontstaan is door incidentele meevallers dan blijft voorzichtigheid in het omgaan met de centen van onze burgers geboden!!

De financiële discipline die de afgelopen tijd is opgebracht, vormt mede de basis van deze gezonde financiële situatie. Deze dient bewaakt te worden, maar Cromstrijen’98 vindt ook dat burgers en verenigingen hiervan mogen meeprofiteren.
In financieel mindere tijden hebben zij meestal positief gereageerd op de toen noodzakelijke bezuinigingsoperaties.

Per programma zal Cromstrijen’98 inhoudelijk ingaan op de diverse onderdelen die mede voortkomen uit ons speerpunten-verkiezingsprogramma.

2PROGRAMMA 0: OPENBAAR BESTUUR, COMMUNICATIE EN VOORLICHTING

Commissie Hoeksche Waard:
Cromstrijen’98 is van mening, dat allerlei processen die deze commissie in gang gezet heeft, heel traag op gang komen. Duidelijk is dat de nieuwe structuur zich nog moet zetten. Gelukkig is er wel een doorbraak gekomen in het besluitvormingsproces rond het bedrijventerrein. Door het onderscheid tussen regionaal en bovenregionaal (en het niet doorgaan van het bovenregionale deel), kan er nu eindelijk een begin gemaakt worden met het regionale bedrijventerrein.

We zullenalert moeten blijven ten aanzien van de kassenplannen. Nut en noodzaak van het mogelijk realiseren van een locatie voor het verspreidde glas in de Hoeksche waard zal samen met het haalbaarheidaspect een discussiepunt kunnen worden ook in Cromstrijen.
Vraag: "Wanneer denkt het college met dit onderwerp naar de gemeenteraadsagenda te komen?"

Onze fractie verwacht ook een adequatere terugkoppeling over de stand van zakenin deze naar de gemeenteraad.

Vraag: "Is het college bereidt de gemeenteraad adequater en veelvuldiger te informeren over de onderwerpen die aan de orde zijn in de Commissie Hoeksche Waard." Dit in het belang van en voor de inwoners, immers de gemeenteraadsleden zijn vaak het aanspreekpunt en een vraagbaak voor hen!!

Met betrekking tot de terugkoppeling van de fractievoorzitters die zitting hebben in de Adviesraad Hoeksche Waard het volgende:

Vraag: "Onze fractie is voorstander van, het bij toerbeurt terugkoppelen van de leden namens de Cromstrijense gemeenteraad." Wij willen liever vanavond nog een uitspraak van alle fracties hierover, zodat in de eerstvolgende presidium vergadering na de zomervakantie, dit punt structureel opde agenda kan worden gezet. Hiermee kan elke fractievoorzitter en lid van de HW Adviesraad, een bijdrage leveren aan een goede communicatie!

Communicatie:
Wat onze fractie betreft staat dit in schril contrast (en wel zeer negatief !!!) ten opzichte van de huidige positieve financiële positie van onze gemeente.
In vele opzichten gaat hier te vaak, te veel fout!!!

EEN POSITIEF FINANCIEEL SALDO MAAR EEN NEGATIEF COMMUNICATIE SALDO!!!

Een mooie huisstijl, een prachtige web-site, een mooie informatiebalie, allemaal prima!!!

Veel stukken waarop besluitvorming zou moeten plaats vinden zijn onvolledig. Maar vooral ook de voorafgaande informatie/communicatie naar onze inwoners is onvoldoende.
Dit alles kost veel extra geld, tijd, energie en ergernis en leidt tot ernstige vertragingen in de besluitvorming en is bovendien slecht voor het verkrijgen van draagvlak.
Als voorbeelden noemen wij:
•de 2 bestemmingsplannen wijzigingen;
•het gemeentelijk concept Waterplan;
•Numansgors;
•Verkeers-en vervoersplan, de zgn. informatie cq.discussie avonden werden als zeer onvoldoende en negatief ervaren door deelnemers zowel in Numansdorp als in Klaaswaal;
•het lokale woningbouwprogramma is er nog steeds niet;
•het bijna smeken om de zogenaamde spoorboekjes die maar op zich lieten wachten;
•te weinig openbare informatie over lopende projecten bv. de Zuidrand ontwikkelingen.
Dit alles werkt vertragend op de totale besluitvorming en versterkt de negatieve elementen bij de gevraagde bestuurskrachtmeting !!!

Onze fractie vindt dat te veel opgevoerde agendapunten moeten worden afgevoerd/of terug moeten naar het college, dus huiswerk opnieuw doen voor het college. De zo gewenste bestuurskracht blijft mede hierdoor achterwege, maar ook veel meerkosten en ambtelijke uren gaan hiermee gepaard. Hoezo een capaciteit –personeel probleem?????

Vraag: "Heeft het college uitgesproken ideeën over hoe deze processen in de nabije toekomst te gaan verbeteren?"

Gemeenschappelijke regelingen:
Bij de vorige beschouwingen heeft de fractie van Cromstrijen’98 al zijn bezorgdheid uitgesproken over de conclusies van de Rekenkamer Hoeksche Waard t.a.v. de Gemeenschappelijke Regelingen. Helaas is onze vrees bewaarheid geworden met het verschijnen van het rapport over de RAD. De fractie van Cromstrijen’98 is van mening, dat hier lessen uit geleerd moeten worden.
De te voeren discussie niet alleen in onze gemeenteraad op 15 juli, maar in alle HW gemeenteraden zal dan ook zeker serieus gevoerd moeten worden. Waarbij ook hier de interne communicatie, naar Raad- en Commissieleden onderdeel moet zijn.
Ook hier te weinig openheid!!

Dienstverlening:
Al jaren vraagt Cromstrijen’98 aandacht voor dit punt. Onze fractie vindt, dat de medewerkers van de gemeente een service verlenende en adviserende functie hebben. Zij moeten proberen oplossingen te vinden op vragen waar burgers mee bij de gemeente aan kloppen.
Er zal binnenkort weer een Burgertevredenheidsonderzoek gehouden worden.
Cromstrijen’98 ziet niets in dit onderzoek, omdat dit veel te algemeen is. Wij stellen voor, dat de gemeente bij het afronden van een aanvraag, de aanvrager een enquêteformulier meegeeft. Hierin moeten vragen staan over het verloop en de tevredenheid tijdens de behandeling van de aanvraag.
De fractie van Cromstrijen’98 zal hiertoe een motie indienen vanavond.

3PROGRAMMA 1: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Openbare orde:
Cromstrijen’98 is nog steeds niet overtuigd van het nut van een BOA, zeker niet nu er allerlei andere taken voor deze BOA aan toegevoegd worden.

Vraag: "Wordt de oorspronkelijke taak ,het bestrijden van hondenoverlast hierdoor niet uitgehold?"

4PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Openbare wegen, straten en pleinen:
Als onderdeel van het Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan is er gelukkig aandacht gekomen voor de Voorstraat in Numansdorp en de ontsluitingsmogelijkheden van Klaaswaal en Numansdorp.

De wijze van financiering van alle plannen vraagt veel van iedereen. Onze fractie is geen voorstander van het creëren van allerlei potjes maar van een degelijke onderbouwing voor reële ontwikkelingen. Ook voor dit zeer belangrijke onderwerp.
Door het college zal naar alle mogelijke financieringsbronnen moeten worden gezocht. Er moet eerst een degelijke financiële onderbouwing komen.

Cromstrijen’98 is wel van mening dat deze maatregelen uitgevoerd moeten worden en er moeten komen.
Vraag: "Wanneer komt het college met voorstellen over deze onderwerpen?"
Ook in deze is een goede communicatie met onze inwoners een eerste vereiste, GEEN EEN-RICHTINGSVERKEER MAAR HET SERIEUS NEMEN VAN IDEEEN VAN DE INWONERS.

5PROGRAMMA 3: ECONOMISCHE ZAKEN

Bedrijventerreinen:
De fractie van Cromstrijen’98 wacht nog steeds op het revitaliseren van de twee bestaande bedrijventerreinen in onze gemeente. Vele woorden hebben we hierover gehoord, maar we hebben nog weinig daden gezien.

Wees ook dienstbaar bij verzoeken om uitbreidingen van bestaande bedrijven, want ondanks dat de Hoeksche Waard een lage werkloosheid kent moet de werkgelegenheid gekoesterd worden. Het is ook belangrijk voor het behoud van activiteit en bedrijvigheid in kleine kernen.

6PROGRAMMA 4: ONDERWIJS

Onderwijs en onderwijsgebouwen:
De fractie van Cromstrijen’98 steunt het college in zijn pogingen om tot een vergelijk met ACIS te komen. Ook is de fractie zeer nieuwsgierig hoe het traject van de Brede School verder gaat lopen.

7PROGRAMMA 5: CULTUUR EN RECREATIE

Streekmuseum:
De fractie van Cromstrijen’98 heeft al diverse malen aangegeven, dat het behoud van dit museum in de een of andere vorm van groot belang is voor ons eiland. We zijn dan ook verheugd, dat erbinnenkort een aanvaardbare oplossing op komst lijkt te zijn.

Verenigingen:
Het doet de fractie van Cromstrijen’98 goed, dat er een uitgebreid overleg tot stand is gekomen met NSVV, maar ook met SSS.
Jammer dat je zoiets dan weer uit de krant moet halen.
Desalniettemin wil onze fractie de lopende initiatieven steunen door middel van een motie , waarbij gevraagd zal worden om meer geld voor de verbeteringen van beide complexen op te nemen in de meerjarenbegroting.

8PROGRAMMA 6/7: SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING

WMO:
Voor wat betreft de WMO zouden we willen zeggen: blijf de zaken volgen zoals tot nu toe is gedaan. Zorg dat individuele burgers niet tussen wal en schip belanden door deze nieuwe wetgeving.

DE MENSELIJKE MAAT BLIJFT BELANGRIJK!!

Jeugdbeleid:
De initiatieven die Hoekschewaard breed zijn ontwikkeld om de jeugd goed in beeld te hebben, juicht Cromstrijen’98 van harte toe.
De verantwoordelijke portefeuillehouder is wat ons betreft goed bezig!

Met name zouden we graag meer initiatieven zien die het alcoholgebruik onder jongeren zou doen dalen.

Vraag: "Wanneer kunnen we de voorstellen voor een Skatebaan in Klaaswaal (ervaringen uit het recente verleden moeten worden meegenomen!!)en een Johan Cruyff kooi tegemoet zien?"

Vraag: "Op welke wijze worden de jeugd en de direct omwonenden betrokken bij de toekomstige nieuwe ontwikkelingen?"

Bij het tegen het licht houden van bestaande speeltoestellen en bij mogelijke veranderingen zal hetdraagvlak alleen kunnen ontstaan door het vroegtijdig betrekken van omwonenden.
Ook van deze portefeuillehouder blijven wij aandacht vragen voor de communicatie

9PROGRAMMA 6/8: RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Ruimtelijke ontwikkeling/Recreatie:
Tegenover de Zuidrand staat de fractie van Cromstrijen’98 nog steeds positief. Wel betreuren wij het, dat er te weinig wordt gedaan met de inbreng van de Klankbordgroep.

De discussie over het Numansgors heeft ons weer eens geleerd, hoe je bepaalde zaken NIET moet aanpakken. Het heeft met name bij het college ontbroken aan voldoende overleg en communicatie. Met de serieuze inbreng van betrokkenen moet meer worden gedaan zodat een optimaal resultaat bereikt kan worden.
Maak ook hier gebruik van kennis en betrokkenheid van inwoners, creëer win-win situaties. Uiteraard wel met begrip voor elkaars verantwoordelijkheden!

Volkshuisvesting:
De discussie over het lokale woningbouwprogramma verwachten wij op korte termijn te kunnen voeren.

Vraag: "Kan het college aangeven wanneer dit voldoende onderbouwde voorstel op de agenda van de commissie RBZ geplaatst gaat worden?"

Onze fractie zal zeker aandacht vragen voor de mogelijkheden voor de kern Klaaswaal.
Om de huidige, maar ook toekomstige verpaupering,- door leegstand van panden en boerderijen, zullen mogelijkheden en oplossingen-dus wellicht extra contingenten beschikbaar moeten zijn.
De leefbaarheid in kleine kernen zal naast noodzakelijke nieuwe ontwikkelingen onze volledigeaandacht, inzet en energie krijgen!!

10PROGRAMMA 9: FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

De financiële positie van de gemeente is rooskleurig. Er is een fors weerstandsvermogen ontwikkeld. Toch blijft een gemeente van de omvang zoals Cromstrijen kwetsbaar in verband met onverwachte ontwikkelingen.
Vorig jaar heeft Cromstrijen’98 al verzocht om een risicoparagraaf, dit mede in verband met een aantal grote projecten die staan te gebeuren.
Opnieuw doen we een dringend beroep aan het college om dit voor de raad inzichtelijk te maken.

11SLOTWOORD

Onze fractie denkt met deze inbreng van vanavond een bijdrage te hebben geleverd aan de totstandkoming van de gemeentelijke begroting voor de komende jaren.
Wij wachten op de presentatie hiervan dit najaar en zullen dan ons oordeel hierover uitspreken als alle elementen zoals vanavond aan de orde zijn geweest hierin verwerkt zullen zijn.
Wij zullen de inbreng van alle moties en amendementen op hun merites beoordelen.

Tot slot wil de fractie van Cromstrijen’98 zijn waardering uitspreken over het werk van onze medewerkers.


Fractie Cromstrijen’98.
24 juni 2008.