Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Kadernota 2014

8-7-2013 Bron: C'98, Kadernota 2014 (PDF)

Ons thema voor dit jaar is:
“Investeren, een onderdeel van beleid”
Algemene beschouwingen en reacties bij de Kadernota 2014.

Cromstrijen’98 wil hierbij als eerste alle medewerkers aan deze nota bedanken voor de getoonde inzet en betrokkenheid.

Voorlopig hebben wij als gemeente Cromstrijen met deze begroting een vertrouwenwekkend vooruitzicht, maar we hebben geen enkel zicht op wat ons de komende jaren nog financieel te wachten staat.

Voorzitter:
Dit was de herhaling van wat ik vorig jaar zei, en de werkelijkheid is nu niet veel anders.
Met paars wisten we waar we aan toe waren, nu met dit regenboog kabinet is het, als privé persoon als ook voor de gemeente, niet in te schatten wat de toekomst zal bieden.

Voorzitter:
Graag willen wij nog enige programmaonderdelen de revue laten passeren:

PROGRAMMA 0.
Openbaar bestuur
Ondanks de nog afwachtende financieleruimte is het goed dat de RSD weer tot haar kerntaken is teruggebracht.
Nu nog de aandacht vestigen op onze ICT bij de ISHW, wij hebben het vertrouwen dat ook daar de raderen goed gaan draaien.

Personeel en organisatie
De inzet en het doorpakken van het personeelsbeleid geeft ons vertrouwen in het behoud van onze waardevolle krachten, hiermee blijven de taken naar onze inwoners professioneel gewaarborgd.

Ten aanzien van de “Beleidsnota communicatie”; perfect om de inwoners nog beter bij ons beleid te gaan betrekken. Dit is een stap naar een nog beter samenspel, een van de wensen van Cromstrijen’98 wordt hiermee verwezenlijkt.

PROGRAMMA 1.
Openbare orde en veiligheid
De aanzet tot het “buurtpreventie” initiatief is een schot in de roos, hopen maar dat hierdoor ook de oplopende criminaliteitslijn zal gaan dalen. Hierbij is natuurlijk de taak van Politie en BOA niet verminderd.

Voorzitter:
Blijft door de regionalisatie het huidige niveau van dienstverlening, zoals brandweer, politie en medische zorg, gehandhaaft??

PROGRAMMA 2.
Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Voorzitter:
Geven al onze snelheid remmende maatregelen, zoals versmallingen, bloembakken en zelfs het verleggen van de gemeentegrens in Klaaswaal, nu ook resultaat en wanneer kunnen we een evaluatie van al deze maatregelen verwachten??
Extra aandacht vragen wij ook voor het langs denderende vracht- en landbouwverkeer maar ook voor de lijndienstbussen.

PROGRAMMA 3.
Economische zaken
Onze zorg welke we vorig jaar hebben uitgesproken, en ik citeer:
“We zijn zeer benieuwd naar de status van het regionale bedrijventerrein, kunt u ons inlichten of er zich al gegadigden gemeld hebben zodat onze inbreng niet verloren gaat??”,
was jammer genoeg niet onterecht!!

Voorzitter:
Regionaal en bovenregionaal, dit zijn allemaal uitwassen van het provinciale wijsvingertje.
Het lijkt er op dat de provincie met haar taakstelling het op de Hoeksche Waard heeft gemunt, immers ondanks de status “Nationaal landschap” moeten er toch windturbines worden geplaatst, voorzitter ook kleinschalige inpassing van windturbines blijft een aantasting.

PROGRAMMA 4.
Onderwijs
Onderwijs is belangrijk voor individu en samenleving. Passend onderwijs vinden we een belangrijke en goede verandering. We hopen dat de landelijke overheid dit met voldoende geld beloond.

Voorzitter:
Hoe moet de regierol door de gemeente ingevuld worden of eruit gaan zien??

PROGRAMMA 5.
Cultuur en recreatie
Het Numansdorpse fort, laten we daar een goed plan voor opstellen, lukt dat niet, laten we dan niet schromen en het fort het fort laten.

Voorzitter:
Graag attenderen wij u er nogmaals op dat Klaaswalenaren ook graag een wandel- en fietspad willen en dit liefst in een aan te leggen bos of mooi park bij de kern.
Ik begrijp van de VVD dat die in dat bos voor een mooie picknick plaats gaan zorgen.

PROGRAMMA 6.
Sociale voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening
Voorzitter:
Veel veranderingen - vooral in het sociale domein – komen dit jaar en de volgende jaren op ons af, terwijl de financiële consequenties nog niet eens bekend zijn. Hoe lossen we dit op??

Voorzitter:
Kan er onderzocht worden of het al verantwoord is de 10% subsidiekorting van de verenigingen op te heffen??

PROGRAMMA 7.
Volksgezondheid en Milieu
Voorzitter:
Hoe is het gesteld met de “footprint” van Cromstrijen, we hebben tenslotte een duurzaamheidsconvenant getekend ter vermindering van de Co2 uitstoot, maar ook het fijnstof is een boosdoener, welke stappen zijn inmiddels gezet??

PROGRAMMA 9
Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen
Voorzitter:
Iedereen is er inmiddels wel van doordrongen dat de tijden in snel tempo aan het veranderen zijn. Alertheid en anticiperen, blijft van wezenlijk belang.
Veel zal gaan afhangen van wat er de derde dinsdag in september vanuit de troonrede over ons zal worden besloten.

Voorzitter:
Met in achtneming en in afwachting hiervan denkt Cromstrijen’98 met deze kadernota goed voorbereid te zijn.

Het thema van Cromstrijen’98, “Investeren, een onderdeel van beleid”, bij de bespreking van deze kadernota zegt voldoende.

Mening Cromstrijen'98:
Namens de fractie van Cromstrijen’98 dank ik u voor uw aandacht.

Terug naar actueel