Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Nieuws uit de raad van 6 november 2012

7-11-2012 Bron: Cromstrijen'98

- Wij wilden nader informatie naar de perikelen SVHW.
- Motie van Groen Links over subsidie wachtschip afgewezen.
- Programma begroting 2013-2016.
- Opborrelende meningen over één gemeente Hoeksche Waard.

Wij wilden nader informatie naar aanleiding van de perikelen bij SVHW:

Cromstrijen'98 diende een motie in waarin werd gepleit voor een nader onderzoek aangaande de problemen bij het SVHW te Klaaswaal. (U weet wel, het kantoor waar o.a. De onroerend goed- honden en andere belastingen worden geïnd).
Het SVHW is in opspraak geraakt i.v.m. het vermeende functioneren van de directeur. Het bureau Berenschot kreeg opdracht dit te onderzoeken. Uit het onderzoeksrapport bleek dat de handelwijze van de directeur op onderdelen onjuist was, evenals het functioneren van het Dagelijks Bestuur.

Voor Cromstrijen'98 voldoende argumenten om een motie in te dienen, die recht doet aan het niet altijd integer handelen van de directeur en om hiermee maatregelen af te dwingen.
Echter de meeste andere partijen wensten nog meer info om een afgewogen oordeel te kunnen geven, zodat wij onze motie afzwakten.
Wij vragen nu om een extra vergadering waarin we de onderzoekers kunnen bevragen en ons de nog openstaande vragen te kunnen verstrekken, dit teneinde tot een definitieve besluitvorming te komen. Alle fracties ondersteunden onze motie.

Motie van Groen Links over subsidie wachtschip afgewezen:

De fractie van Groen Links diende een motie in teneinde de korting op de subsidie van het scouting-wachtschip-”De Volharding” teniet te doen.
Over dit onderwerp is vele malen gesproken en steeds bleek dat de raads- en commissieleden eenduidig stelden dat voor de scouting geen uitzondering moest worden gemaakt, immers het betreft een kortingsregeling van 10% voor alle verenigingen.
Wij gunnen de scouting, evenals de andere maatschappelijke organisaties hun subsidie, maar menen dit nu niet te kunnen verantwoorden. Wellicht dat in de “verre toekomst” zoals de wethouder Flieringa stelde, weer wat ruimte komt, maar beloven kan ook Cromstrijen'98 dit niet.

Kritisch over het vaststellen van sociaal economische visie Hoeksche Waard:

Cromstrijen’98 vraagt zich af wat de nut en de noodzaak is van deze Sociaal Economische Visie Hoeksche Waard voor onze gemeente. Het beoogde effect is “Optimalisatie van het economische klimaat binnen de gemeente”. Wij denken dat wij deze optimalisatie in eigen hand en ondercontrole hebben.
De vraag is of wij alles maar in Hoeksche Waards verband moeten regelen, wij denken van niet. Op o.a. de onderdelen economische aantrekkelijkheid Hoeksche Waard, denken wij dat het beter is om te pleiten voor de belangen van de eigen gemeente en dit niet aan andere gemeente over te laten. Hierbij denken wij aan de ontwikkeling van toeristische activiteiten, het versterken van de zuidrand op nautisch- en natuurlijk gebied en het aantrekkelijk maken van onze dorpskernen. Het uitvoeringsprogramma moet nog wel worden uitgewerkt, zodat wij nog steeds kunnen beslissen al dan niet mee te willen doen in HW-verband.

Programma begroting 2013-2016:

Cromstrijen’98 is content dat het in 2002 ingezette beleid nog steeds voort duurt. Wel moeten we niet te krampachtig zijn ten aanzien van de “hand op de knip” en moeten we de programma’s welke we gepland hebben wel blijven uitvoeren.
Het is wel prettig met deze begroting dat er mogelijke ruimte kan ontstaan om wat extra mogelijkheden te creëren zoals de ontsluitingswegen, subsidiebeleid en mogelijk reserveringen te doen ten aanzien van de aanleg van een recreatiebos in Klaaswaal.

Opborrelende meningen over één gemeente Hoeksche Waard:

Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2013-2016 lieten drie partijen CDA, PvdA en D66 zich uit of het niet beter zou zijn om op te gaan in 1 gemeente Hoeksche Waard.
Eén en ander werd ingegeven door de afgelopen perikelen van samenwerkingsverbanden RAD, RSG en SVHW etc., alsmede de intenties van het nieuwe kabinet Rutte II / Samsom.

Mening Cromstrijen'98:
Wij hebben hierover een duidelijke mening:
Afgesproken is:“Lokaal wat kan, regionaal samenwerken als het beter is”.
Dat er aanloop problemen zijn en waren bij samenwerkingsverbanden klopt, echter er zijn ook voorbeelden dat het goed gaat en aan huidige problemen wordt gewerkt en, grootschaligheid is niet altijd beter.
Cromstrijen'98 houdt vast aan het referendum van een aantal jaren geleden, waarbij plm. 85% van de bevolking zich uitsprak tegen één gemeente Hoeksche Waard. Wij laten ons niet beïnvloeden door een kabinetsvoornemen om alleen gemeenten met 100.000 inwoners toe te staan. Dit is naar onze mening voorlopig niet aan de orde.
Wij blijven nuchter, luisteren naar de meerderheid van de inwoners en staan met beide benen op de grond.

Terug naar actueel