Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Raadsvoorstel toekomst Hoeksche Waard te eenzijdig

15-12-2013 Bron: Cromstrijen/Raadsvoorstel

Voorstel van de ERS stuurgroep om in beginsel te kiezen voor de vorming van één gemeente in de Hoeksche Waard is een te eenzijdige benadering. Mede gezien dat we nog geen duidelijkheid hebben over wat de inwoners er van vinden.

Er staat voor as. woensdag 18 december een ingelaste raadsvergadering gepland waarin het voorstel van de stuurgroep Evaluatie Regionale Samenwerking op de agenda staat.
Dit voorstel is bij alle Hoeksche Waardse gemeenten bij de colleges doorgeleid ter bespreking in de raden.

Cromstrijen’98 vindt de insteek met het besluit om in beginsel te kiezen voor de vorming van één gemeente in de Hoeksche Waard een te eenzijdige benadering.

Wij komen dan ook met een Amendement waarbij de mogelijkheden voor een “Stip aan de horizon” niet beperkt is tot een herindeling maar als een vergelijk ten opzicht van een herindeling en een intensievere samenwerking.

Mening Cromstrijen'98:
De vragen uit besluit 1 punt a dienen zich dus op een vergelijk te richten.

AMENDEMENT

Amendement conform artikel 33 van het Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Cromstrijen.

Raadsvoorstel 2 van de vergadering van 18 december 2013

Betreft: Toekomst van de bestuurlijke samenwerking in de Hoeksche Waard.
Onderwerp: Diverse tekstuele aanpassingen.

De raad van de Gemeente Cromstrijen, in vergadering bijeen:

Overwegende dat,

• de stuurgroep ERS gevolg heeft gegeven aan de opdracht gesteld in de startnotitie d.d. 10 januari 2013.


Stelt de vergadering overeenkomstig het Reglement van Orde voor in het bij dat voorstel gevoegde ontwerpbesluit de volgende wijzigingen aan te brengen:

Beslispunt 1

• In beginsel te kiezen voor de vorming van één gemeente in de Hoeksche Waard, onder de voorwaarde dat door middel van onderzoek duidelijkheid is gekomen op de volgende punten c.q. vragen:

Te wijzigen in:

Beslispunt 1

• In beginsel te kiezen voor verbeterde regionale samenwerking onder de voorwaarde dat door middel van een vergelijkend onderzoek duidelijkheid is gekomen op de volgende punten c.q. vragen:

A) Een vergelijkend onderzoek te laten plaatsvinden tussen een verbeterde regionale samenwerking en één gemeente Hoeksche Waard in het licht van de tijdens de conferentie van 16 oktober 2013 genoemde belangrijkste kernmotieven en voorwaarden, waarbij de volgende vragen beantwoord worden:

de vragen conform het voorstel onder a, b en c.

Beslispunt 3

• Onder de punten a en b de zinsnede “huidige zittende gemeenteraden” te wijzigen in “de gemeenteraden”Namens de fractie(s): Cromstrijen’98

Terug naar actueel