Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Samenwerken, het beste voor u!

4-7-2016 Bron: Cromstrijen'98

A.s. dinsdag 5 juli 2016 valt het besluit van gedeputeerde staten, herindeling of nauwer samenwerken, voor de gemeenten in de Hoeksche Waard.

Drie van de vijf gemeenten hebben een besluit genomen om de reeds bestaande onderlinge samenwerking van de 5 gemeenten meer inhoud te geven door het instellen van een Hoeksche Raad, die over een aantal dossiers beslisbevoegdheid krijgt. Alle vijf gemeenten blijven wel zelfstandig.


De drie gemeenten (Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk) die de samenwerking willen verstevigen hebben bij de gedeputeerde staten een model tot verregaande samenwerking gepresenteerd dat de toets van kritiek ruimschoots kan doorstaan. Dit model is door diverse instanties gewogen en kwam bijzonder goed uit de bus en is uniek in Nederland.

De inwoners van de Hoeksche Waard zijn het beste af met dit samenwerkingsmodel aldus de meerderheid van de 3 gemeenteraden om de volgende reden:

- Regionaal zal de HW een sterke gesprekspartner voor omliggende regio's zijn.

- Het belangrijkste van dit model is dat het bestuur een stevige vinger in de pap houdt met betrekking tot de reguliere gemeentetaken zoals o.a. financiën, bestemmingsplannen, de afgifte van vergunningen, het faciliteren van zaken voor het verenigingsleven, het in stand houden van loketten voor zorg en welzijn, infrastructuur, welstand enz.

Tevens is uit diverse onderzoeken en voorbeelden in het land gebleken dat een herindeling er voor de bewoners niet goedkoper op gaat worden.

Het bestuur dichtbij de bewoners werpt de beste resultaten af voor zowel inwoners, verenigingen, middenstand en lokale bedrijven. Korte lijnen werken nu eenmaal sneller dan in grote gemeenten het geval is.

Mening Cromstrijen'98:
Het mede door C'98 ontworpen model voldoet aan alle door de Provincie gestelde eisen.

Bovendien gaat het op diverse terreinen met de Hoeksche Waardse gemeenten goed en is er geen reden tot ingrijpen van de Provincie, mede gelet op het feit dat de Provincie altijd heeft geroepen dat een herindeling tot één gemeente van onderop (dus door U) gedragen moet worden en dat is niet het geval.

Het zou minachting van democratisch genomen besluiten betekenen als gedeputeerde staten deze besluiten a.s. dinsdag 5 juli zouden negeren en een herindeling gaan opleggen, immers de meerderheid van de HW gemeenten heeft voor samenwerking gekozen.


Terug naar actueel