Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Verslag Cromstrijen'98 over raadsvergadering "RAD" van 15 juli

20-7-2008 Bron: Cromstrijen'98

Voorzitter,

Vanavond bespreken wij als gemeenteraad van Cromstrijen het zgn. BING rapport.
BING staat voor Bureau Integriteitonderzoek Nederlandse Gemeenten.
Dit bureau is in geschakeld door de Rekenkamer Hoeksche Waard om de gang van zaken bij de Regionale Afvalstoffen Dienst (RAD) te onderzoeken op drie onderdelen.

1)de gang van zaken m.b.t. de directeur van de RAD
2)de totstandkoming van de uittreding van de vml. gemeente Heerjansdam
3)de toekomst van de RAD.

Voorzitter,

Allereerst moet het ons van het hart dat wij het heel erg betreuren dat een zo goed functionerende dienstverlenende organisatie als het RAD op deze manier in de publiciteit is gekomen.
Een organisatie die vaak als voorbeeld van een(of zelfs DE) goed functionerende gemeenschappelijke regeling wordt genoemd mag nooit ten koste gaan van bestuurlijk onvermogen.

DEZEproblematiek op bestuurlijk niveau die gelukkig (nog???) niet ten koste is gegaan van de uitstekende kwaliteit die dit bedrijf ondanks alle bestuurlijke commotie in de afgelopen periode,nog steeds is blijven leveren. Wij hopen dat dit ook nog lange tijd zo zal blijven.

Als bestuurders van Hoeksche Waard zullen wij dus allemaal op ons eigen niveau onze verantwoording moeten nemen______>.(Wij zullen dan ook niet ingaan op individuele bestuurders /vertegenwoordigers van andere gemeenteraden maar op het collectief in algemene zin en het functioneren van onze vertegenwoordiger op onderdelen voor onze gemeente.)>.


>Dit kan alleen als wij het voor ons liggend rapport serieus nemen omdat dit volgens ons niets aan duidelijkheid te wensen over laat.
Uitspraken van bestuurders in de Hoeksche Waard in de trant van: "Ïk ben onthutst. Het dagelijks bestuur heeft volledig gefaald"
"Een buitengewoon kwalijke zaak. Ik voel me beetgenomen." enz. geven aan dat de zaken HoekschWaard breed heel zwaar worden opgenomen gelukkig!!
Een cultuur die jarenlangheeft kunnen voort bestaan moet op alle fronten worden doorbroken.

Maar ook wij zullen allemaal op onderdelen de hand in eigen boezem moeten steken.

Ieder zichzelf respecterend gemeentebestuur zal uit dit alleszijn consequentiesmoeten trekken en moeten erkennen dat het volledig mis is gegaan in met de communicatie in het bestuur van de RAD.
Niet voor niets heeft Cromstrijen’98 het initiatief genomen om middels een motie een uitgebreid onafhankelijk onderzoek te laten instellen omdat ook bij onze fractie steeds meer het idee ging leven dat de gemeenteraden niet goed werden geïnformeerd door de afgevaardigden in het RAD bestuur.

Voor wat Cromstrijen betreft kom ik hier later nog uitgebreider op terug.

Voor wat betreft het Dossier Directeur springen hier ons inziens uit

Onvoldoende zorgvuldigheid bij de communicatie (zowel in-als extern binnen AB en DB naar gemeenteraden!) OPNIEUW!!!
Onze fractie heeft de overtuiging dat men in deze de directeur heeft laten zwemmen en dat ook ons DB lid daar onvoldoende aan heeftgedaan.

Niet-professioneel handelen in dit dossier.

Dossier Heerjansdam.

Dit uittredingsproces loopt al jaren en hier zijn inmiddels vele bestuurders en ex bestuurders bij betrokken geweest.
>Veel mensen met boter op hun hoofd dus zou je kunnen zeggen!!!

Uit het dossier is te concluderen dat ook hier niet professioneel en onhandig is geopereerd.
De onderhandelingsresultaten zijn financieel gezien bedroevend te noemen. Hier is dus sprake van een gebrek aan onderhandelingscapaciteiten te constateren, in het rapport is dit ook aangegeven.
Omdat hier opvolgende besturen geconfronteerd werden met deze onderhandelingsresultaten is hier dan behoudens de terugkoppelings aspectenweinig meer mee te doen vrezen wij.

Toekomst RAD.
Eigenlijk het belangrijkste onderdeel.

Het is zaak dat de zaak blijft draaien.

Belangrijk is dat wij met elkaar kunnen constateren dat de communicatie bedroevend is geweest en mede de oorsprong is geweest van alle bestuurlijke narigheid.

Als wij het hebben over het de hand in eigen boezem steken wil ik namens onze fractie het volgende opmerken.

Het initiatief dat Cromstrijen’98 heeft genomen om via een Hoeksche Waard breed gesteunde motie te komen tot een onafhankelijk onderzoek vond zijn oorsprong in het feit dat er veel kritiek was (???en is ??!) op de communicatie tussen DB en AB vertegenwoordigers onderling en daardoor ook naar de gemeenteraad. Ook bij ons!!

Ons AB lid voelde zich niet gesteund en geïnformeerd door ons DB lid.

In het voorstel om te komen tot het gevraagde onafhankelijk onderzoek stemde het DB lid eerst voor ----vervolgens werd een schorsing aan gevraagd door ons DB lid en vervolgens stemde hij na de schorsing tegen het voorstel.
OMDAT HIJ ONDER DRUK ZOU ZIJN GEZET DOOR COLLEGA DB LEDEN.

Daarna neemt ons DB lid ontslag en deelt dit in een briefmee aan de gemeenteraad. Zonder voldoende inzicht te geven in de motivaties etc. Met toestemming en wel informatie en motivatie naar het college.

Geen informatie en motivatie naar ons AB lid???!!!voorafgaand aan zijn beslissing.!!

OP dat moment hadden wij als gemeenteraad meer opheldering moeten vragen aan onze DB vertegenwoordiger en had wellicht ons AB lid er met zijn haren moeten worden bij gesleept!!

Tevens liet hij het zittende bestuur –collega wethouders –in de steek!! Ook hier werd geen motivatie gegeven. Voor de verder samenwerking in de Hoeksche Waard niet bevorderlijk lijkt ons.

Vervolgens vernamen wij op een later tijdstip dat het college al een half jaar voor dit ontslag op de hoogte was.
Waarom heeft onze voorzitter de raad, in beslotenheid, niet geinformeerdover de onstane situatie??

Al deze zaken zijn voor ons aanleiding om als onderdeel van het totale rapport hoog in te zetten op een bestuursorganisatie met veel meer transparantie en geen terugkeer van wethouders in het DB van de RAD. Voor ons geldt dit voor alle wethouders die al eerder zitting hebben gehad in een DB in welke periode dan ook.

>Wij zijn het eens met de uitspraak van CDA fractievoorzitter in Cromstrijen;
Dit overstijgt partijpolitiek en gemeentegrenzen.
Er is bij de RAD tenslotte een aantal zaken goed mis gegaan.
Als je die puinhoop bekijkt zou ik niet weten op basis waarvan je de wethouders nog wel in andere samenwerkingsverbanden kunt vertrouwen????ERG BOUTE UITSPRAAK !!!Weet niet of ik die voor mijn persoonlijke rekening zou willen nemen.

Ook voor Cromstrijens wethouder Honders is volgens van de Meer geen plaats meer weggelegd
in het RAD bestuur!!! EINDE CITAAT---

Het feit dat de vertegenwoordiger namens Cromstrijen(OVERIGENS NADAT AL EEN ONDERZOEK WAS AANGEKONDIGD!!) de boel de boel liet doet niets af aan het feit dat onze fractie van mening is dat de communicatie met de raad zwaar onvoldoende is geweest.
Wij vinden weglopen -ook al blijkt later dat er wel degelijk iets aan de hand is! geen OPTIE.

Conclusie:

2 DB leden hebben niet integer en niet professioneel gehandeld
3 DB leden hebben zitten slapen –waarbij er 1 ietsje eerder wakker werd.
NORMAAL GESPROKEN SLAJE ALARM BIJ HET UITBREKEN VAN EEN BRAND EN NIET ALS ER AL VOLOP GEBLUST WORDT!!!!

Dit voor de eerste termijn.

NB.
In de tweede termijn- nadat voor ons duidelijk was geworden dat ook onze DB vertegenwoordiger niet meer terug kon keren in het bestuur – hebben wij de Motie ondertekend
Waarvan de tekst ongetwijfeld bij u bekend is.

Ook hebben wij aangegeven dat onze fractie geen onderscheid wilde maken tussen wethouders omdat o.i. alle bestuurders de 1 wat langer dan de ander uiteindelijk mede verantwoordelijk zijn voor de ontstane situatie.!!
Wij hebben te oordelen over onze deelnemers in het bestuur en over het functioneren van ONZE gemeenteraad en college.

Wij vinden dat ons college geen correcte en tijdige informatie naar de gemeenteraad heeft gegeven. In deze situatie had dit ook vertrouwelijk via het presidium gekund.

Alle gemeenteraden moeten hun verantwoording nemen en er zijn offers gebracht hier en daar .
Met name in Binnenmaas en ook in Korendijk zullen discussies volgen.