Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Voetbalvelden SSS

11-7-2008 Bron: Cromstrijen'98

In de raadsvergadering van dinsdag 24 juni j.l hebben de gemeenteraadsleden van Cromstrijen’98 onderstaande motie ingediend om gelden te reserveren voor verbetering van, vooral het eerste veld (hoofdveld) van de voetbalvereniging SSS.

- Het 1e veld van SSS kampt al sinds de beginjaren 80 met problemen met de afvoer van het regenwater.
- Dit is ontstaan bij de aanleg van het 3e speelveld, daar er toen met zware vrachtwagens over het 1e veld isgereden.
- Bij regen is dit veld snel onbespeelbaar.
- SSS heeft de gemeente meerdere malen verzocht hier iets aan te doen, daar het probleem buiten haar schuld is ontstaan.
- De gemeente had geen geld voor een grondige renovatie i.v.m. de slechte financiële situatie.
- Er zijn daardoor provisorische maatregelen genomen.
- Het water staat SSS nu tot aan de lippen.
- Door de toename van het aantal dames wordt er steeds intensiever gebruik gemaakt van de velden en de trainingsaccomodatie.
- Er is een adviesbureau in de arm genomen om de gerezen problematiek tegelijkertijd met die van NSVV te onderzoeken.
- Een gezamenlijke aanpak kan mogelijkerwijs leiden tot een win-win situatie

Cromstrijen'98 stelt overeenkomstig het reglement van orde voor:

- Om in de meerjarenbegroting een investering van€400.000,-op te nemen voor een oplossing van de veldproblematiek bij SSS.
- De kapitaallasten van€57.000,- te dekken uit het structurele overschot van€ 100.000,- als gevolg van de meicirculaire 2008.
- Wanneer dit bedrag of een deel ervan niet gebruikt wordt, dit terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

Mening Cromstrijen'98:
Wij zijn van mening dat de gemeente Cromstrijen als eigenaar van de voetbalvelden de zorg heeft voor een goed bespeelbaar veld. De vereniging betaalt huur voor een goed veld.
In de genoemde raadsvergadering werd in de zgn. kadernota de keuzes gemaakt, dus de onderwerpen aangedragen, om dit in de begroting van de gemeente voor de komende jaren op te nemen.
In de motie, die te lezen is in het stukje "Kadernota" op deze website, vragen wij extra geld voor SSS.

Omdat er door afwezigheid van een raadslid een "gelijkspel" ontstond -7 voor en 7 tegen- kon er dus geen besluit worden genomen die avond en gaat de fractie de motie opnieuw in stemming brengen a.s. dinsdag 15 juli.

Door de motie qua financiele onderbouwing een beetje te wijzigen hopen wij enkele collega gemeenteraadsleden over de streep te trekken zodat er een meerderheid ontstaat en er voldoende steun komt .

Terug naar actueel