Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Wat vinden wij van de begroting voor 2018?

16-11-2017 Bron: Cromstrijen'98

Ieder jaar wordt in de Gemeenteraadsvergadering van november de begroting voor het nieuwe jaar besproken en vastgesteld. Iedere fractie krijgt de gelegenheid om een mening in te spreken. Hieronder staat onze ingesproken tekst, zodat men terug kan lezen wat Cromstrijen'98 vindt.

Door Cromstrijen'98 ingesproken tekst bij de begrotingsbehandeling 2018:

Het aanbieden van de begroting is een jaarlijks ritueel. Dit was altijd met een positief randje. De makers van de begroting worden jaarlijks gecomplimenteerd voor hun inzet. Het is ons een raadsel waarom wij dan moeten gaan herindelen. Alle gemeenten in de Hoeksche Waard zijn financieel gezond. Wij gaan met deze begroting akkoord, maar namens onze partij wil ik hierbij nog een enkel aspect apart toelichten en doe dat per hoofdstuk.

Bestuur en ondersteuning
Het jaarlijks terugkerende begrotingsritueel is op zich prima, maar hoe gaan wij daarmee om als dit ritueel doorbroken wordt? Ik doel hiermee op onze bestuurlijke toekomst, die hier ongetwijfeld grote invloed op zal hebben. Zal het effect van de aanstaande bestuurlijke verandering verfrissend zijn of gaat dit pijn doen? CR98 is van mening dat dit bij een eventuele herindeling zeker pijn zal gaan doen en de inwoners het kind van de rekening zullen worden!

Door de moderne ontwikkelingen in de maatschappij is het nodig om veel aandacht te besteden aan hoe wij omgaan met vertrouwelijke gegevens. Wij maken ons hier zorgen over. Door het recente incident met betrekking tot het geconstateerde datalek zal dit onderwerp ongetwijfeld op de risicokaart van de Gemeente Cromstrijen als een groter risico geclassificeerd worden, dus hoger op de agenda moeten komen te staan, vooral als we een nieuwe bestuurlijke toekomst, in wat voor vorm dan ook,moeten gaan inrichten.

Veiligheid:
Het is goed om te lezen dat de criminaliteit daalt, maar veiligheid is een breder begrip. Wij vinden dat verkeersveiligheid te weinig genoemd wordt. Zeker in een tijd dat de drukte in het verkeer alsmaar toeneemt en het landbouwverkeer zwaarder is geworden en men met moderner materieel harder rijdt dan vroeger.

De BOA is enige tijd geleden ingevoerd, maar laten wij daar realistisch over zijn. Als je de inwoners hierover hoort en ziet wat het effect van de BOA is, dan vragen wij ons af of het beoogde doel wel bereikt is. Laten we dit onderwerp in de komende tijd opnieuw op de agenda zetten en bepalen hoe wij hiermee verder willen gaan.

Verkeer, vervoer en waterstaat:
De uitkomst van het onderzoek voor de randweg moet absoluut dit jaar op tafel liggen. Gebeurt dat niet, dan zit er niets anders op dan het besluit van de raad overde bypass volledig uit te voeren en tempo te maken. De rek is er bij de inwoners uit. Financieel is de bypass uitvoerbaar gemaakt en de raad heeft unaniem besloten om deze aan te leggen.

Ook in Numansdorp bestaan er discussies over verkeersproblemen. Zo hebben o.a. diverse inwoners hun bezwaren geuit inzake de gevolgen van de afsluiting van de Fortlaan. Wij zien uit naar de toelichting van de wethouder in de komende RBZ-vergadering.

Economie: Eneco
Pecunia non olet. Dat is Latijns en betekent “geld stinkt niet”. De dividendinkomsten zijn inderdaad interessant. Echter, het gaat hier om beleggen en risico's lopen met gemeenschapsgeld en dat hoort een overheidsorgaan niet of zo min mogelijk te doen. CR98 blijft bij zijn standpunt en sluit zich aan bij de motivatie en de woorden van de Gemeente Dordrecht “bezit van aandelen dient geen publiekelijk belang”.

Onderwijs:
Wij maken ons zorgen om de toename van combinatieklassen door de afname van de leerlingenaantallen. Dat heeft een negatief effect op zowel de kwaliteit van het lesgeven als op de werkdruk van de leerkrachten. Wellicht dat het integraal huisvestingsplan effectieve samenwerkingsvormen teweeg kan brengen, waardoor dit probleem opgelost kan worden.

Sport, cultuur en Recreatie:
CR98 spreekt de vurige wens uit dat er nog dit jaar een eerste boom geplant wordt voor het Klaaswaals bos. Onze vraag aan de wethouder is of dit te realiseren is.

Inzake het subsidiebeleid horen wij een toenemende zorg bij de gesubsidieerde instellingen als het gaat om een nieuwe bestuurlijke toekomst. Hiervoor hebben wij een motie opgesteld die straks behandeld zal worden. Graag ook een reactie hierover van de wethouder.

Sociaal Domein:
In het sociaal domein ontwikkelt de jeugdzorg zich landelijk gezien als een steeds groter wordend probleem. Hoe gaan wij hier lokaal mee om? Wij vinden het geen vanzelfsprekendheid en in het licht van de negatieve financiële ontwikkelingen niet logisch om het solidariteitsprincipe zonder meer langjarig af te spreken. Wij zijn van mening dat wij hier als volksvertegenwoordiger totaal geen grip op hebben en alleen maar automatisch ja moeten zeggen, uit angst voor het tussen wal en schip in raken van de kinderen, als er meer geld wordt gevraagd. Het huidige model is niet geschikt om hier efficient en effectief mee om te kunnen gaan.

Volksgezondheid en Milieu:
De verslechtering van de luchtkwaliteit is, zowel nationaal als internationaal een groot probleem aan het worden en kan op de korte en de lange termijn voor grote gezondheidsproblemen zorgen. Hoe is de situatie in onze gemeente? Is dit voldoende in beeld gebracht? Hiervoor hebben wij ook een motie opgesteld.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing:
In deze begroting staat dat de Omgevingswet in 2019 ingevoerd zal worden. Het is inmiddels bekend geworden dat dit doorgeschoven wordt naar 2021. Wellicht kan de wethouder aangeven wat dit betekent voor de gemaakte afspraken inzake de invoeringskosten van deze wet.

Tot slot nog de volgende opmerking:
Het valt ons op dat er over Klaaswaal heel veel gepraat wordt over wat er allemaal moet gebeuren c.q. veranderen, maar fysiek zien wij hier niets van terug. Waar blijft het Klaaswaals bos, wanneer zien we eindelijk wat verbeteren in de Voorstraat, wanneer beginnen wij met de aanleg van de Bypass, waar blijven de verkeersmaatregelen op de centrale as etc.?
In Numansdorp zie je wel fysieke veranderingen, zoals bijvoorbeeld het bouwen in de Torensteepolder, de verbetering van de Voorstraat, de Dorpshaven etc, etc.
Er wordt al jaren geklaagd over het feit dat Klaaswaal als een ondergeschoven kindje wordt behandeld. Laat zien dat dat niet waar is door zo snel mogelijk aan de slag te gaan in Klaaswaal? Graag een reactie hierop van het College.

Mening Cromstrijen'98:
Cromstrijen'98 doet zijn best om de belangen van de inwoners zo goed mogelijk te behartigen, maar dat kan niet zonder de inwoners zelf daarbij te betrekken. Iedereen is welkom om op bovenstaande tekst te reageren of nieuwe feiten aan te dragen. Het zou nog beter zijn om u als lid van onze partij aan te melden om op die manier nog meer betrokken te raken bij het wel en wee van uw mooie gemeente. Wij hebben nieuwe leden nodig, die nieuwe inzichten en een gezonde dosis energie meebrengen. De lidmaatschapskosten zijn met 15 euro per jaar vrijwel verwaarloosbaar. Een vrijblijvend gesprek kan verhelderend werken. Blijf niet aan de zijlijn staan.

Terug naar actueel