Welkom bij Cromstrijen'98

Cromstrijen'98 is een locale belangenpartij die opkomt voor de inwoners van onze gemeente. Onafhankelijk en ongebonden legt Cromstrijen'98 uitsluitend verantwoording af aan de inwoners. Cromstrijen'98 streeft naar een gemeenteraad met een eerlijk, open en menselijk gezicht.

Actueel

Zienswijze van Cromstrijen'98 inzake het wetsvoorstel herindeling Hoeksche Waard.

26-11-2017 Bron: Cromstrijen'98

Iedereen kan tot 27 november 2017 een zienswijze indienen over het wetsvoorstel herindeling. Hieronder staat de zienswijze van de fractie van Cromstrijen'98 weergegeven, zoals deze vrijdag 24 november 2017 naar de vaste kamercommissie van de Tweede Kamer is gestuurd.

Klaaswaal, 24 november 2017.

Zienswijze op het wetsvoorstel Herindeling Hoeksche Waard

De wnd. griffier van de vaste cie. voor Binnenlandse Zaken
Drs. F.M.J. Hendrickx
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Geachte Commissieleden,

Volgens het democratisch bestel van de Nederlandse Staat heeft een fusie op grond van de bij de commissie reeds bekende feiten in de Hoeksche Waard onvoldoende draagkracht. De vijf gemeenten zijn allemaal financieel gezond en er is door de Provincie Zuid-Holland geen enkele bestuurlijke noodzaak aangetoond, die een gedwongen fusie noodzakelijk acht. Drie van de vijf gemeenten hebben formeel besloten om niet te willen herindelen en uit de burgerpeiling blijkt dat meer dan 70% van de inwoners hier ook tegen is.

Wij vertrouwen er volledig op dat u de democratische grondbeginselen wel zult respecteren, in tegenstelling tot de Provincie Zuid-Holland over wiens handelwijze wij ons grote zorgen maken.
De Provincie Zuid-Holland heeft bij de voorbereiding en de vaststelling van het herindelingsadvies voor de Hoeksche Waard de uitslag in drie gemeenteraden en de inwoners in de regio stelselmatig genegeerd. Zij heeft een herindelingsadvies naar de minister gestuurd, dat geen democratische legitimiteit heeft, en ook geen harde argumenten bevat, die een gebrek aan democratisch draagvlak kunnen overrulen. De Provincie heeft daarmee in strijd gehandeld met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Wat ons ook erg heeft geraakt, dat is wat tijdens de openbare Gemeenteraadsvergadering in Cromstrijen, van 8 november 2016, door een raadslid van de oppositie aan ons is medegedeeld. Het gaat om het volgende:

“Echter ook wij spreken met de Provincie, en wat hoor ik dan? Er is geld voor jullie Fort Buitensluis, en jullie wilden ook zo graag een rondweg bij Klaaswaal. Maar jullie college mag dan ook weleens een positiever houding aannemen in het herindelingsdossier. Voorzitter, dit zou kunnen lijken, duiden op gedwongen winkelnering, maar het zou dan wel schrijnend zijn als het geld zou blijven liggen, vanwege een niet inschikkelijke houding van sommige bestuurders.”

Dit is volgens ons nog erger dan onbehoorlijk bestuur. Is dit niet strafbaar als een overheidsorgaan dit soort chantagepraktijken erop nahoudt? Hoe moet een raadslid zijn of haar werk goed kunnen doen met deze belastende tekst voortdurend in het hoofd. Tijdens de vergadering van Provinciale Staten, waarin besloten is tot indiening van het onderhavige wetsvoorstel, is dit door Statenlid, Jan Zwerus,formeel aangekaart. De Gedeputeerde heeft hier niets mee gedaan en dit vrij makkelijk en dus respectloos ter zijde geschoven.

Cromstrijen'98 verlangt een goed fundament voor een herindeling op grond van duidelijke argumenten en er moet eveneens voldoende draagvlak voor zijn. Aan beide eisen is niet voldaan. Als u toch besluit tot een herindeling, dan is dat voor ons niet uit te leggen aan de inwoners.

De onderzoeken, die bij elkaar 120.000,- euro hebben gekost, hebben geen feiten opgeleverd die een herindeling noodzakelijk achten, integendeel, gebleken is dat alle vijf de gemeenten in de Hoeksche Waard het goed doen en dat er geen aanleiding bestaat om te moeten herindelen. De reeds genoemde uitslag van de burgerpeiling gaf ook duidelijk aan dat meer dan 70% tegen een herindeling is. Dit zijn voor Cromstrijen'98 elementaire zaken die maken dat wij niet akkoord kunnen gaan met een herindeling.
Deze redenen moeten voor u ook hout snijden, omdat een belangrijke voorwaarde voor de overheid is dat dit van onderop gedragen wordt, dus dat er voldoende draagvlak voor moet zijn.

De Provincie heeft dit hele proces zodanig laten verlopen dat er op dit onderwerp een polarisatie in de politiek in deHoeksche Waard is ontstaan, terwijl altijd goed met elkaar samengewerkt wordt.De Provincie isnaar onze mening aantoonbaar bezig met een poging om onze politiek te destabiliseren om een argument te creëren om een herindeling erdoor te kunnen drukken.
Het belangrijkste, wat de Hoeksche Waard nu nodig heeft, is rust, reinheid en regelmaat. Haal eerst de angel van de polarisatie eruit om met elkaar verder te kunnen. Met een geforceerde herindeling lukt dat absoluut niet. Dat komt het toekomstige politieke proces niet ten goede. Na een geforceerde herindeling zullen de negatieve effecten van deze polarisatie nog steeds doorwerken in alle vergaderingen en anderecommunicatie in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard en dat is funest voor een zuivere en goede besluitvorming.

Wij zijn van mening dat ons voorstel voor een versterkte samenwerking met doorzettingsmacht kansrijk is en voor een bepaalde periode op zijn minst geprobeerd moet worden, voordat er een vervolggesprek over een herindeling plaats kan vinden. Het is namelijk een uniek bestuursmodel, waarvoor octrooi is aangevraagd en verleend. Zie het als een groeimodel om tot een nieuwe bestuurlijke situatie te komen, die door iedereen gedragen zal worden. Draagvlak is voor u toch een heel belangrijke voorwaarde voor herindelen?
Geef onze regio de kans om naar een hoger doel toe te groeien, zonder ongewenste tegenstellingen onder elkaar te ontwikkelen door een herindeling te forceren. Dat levert voor iedereen de minste schade op, zowel materieel als immaterieel.

Bij voorbaat vriendelijk dank voor uw medewerking en hopende op een wijs besluit Uwerzijds.

Met vriendelijke groet,
namens de fractie van Cromstrijen'98,

Werner de Jong,
Fractievoorzitter.

Mening Cromstrijen'98:
Deze zienswijze is de laatste mogelijkheid om nog te benutten om onze mening hierover te kunnen ventileren. Daarmee hebben wij onze uiterste best gedaan om de stem van de inwoners door te geven aan de volksvertegenwoordigers in Den Haag. Op de komende hoorzitting in januari 2018 krijgen nog diverse insprekers de gelegenheid om hun zegje te doen. Inwoners en raadsleden mogen dit helaas niet meer. Ongeacht wat de Tweede en Eerste Kamer gaan besluiten, zullen wij de belangen van de inwoners altijd blijven behartigen waar dit mogelijk is. Cromstrijen'98 is een partij van en voor alle inwoners.

Terug naar actueel